Stilling ledig

Key Account Manager, HI Oslo Haraldsheim

Arbeids­giver: Oslo Vand­rer­hjem Haralds­heim
Stil­lings­tittel: Key Account Manager, HI Oslo Haralds­heim
Frist: Snarest
Varighet: Prosjekt

Vi ønsker oss en medar­beider som kan selge og markeds­føre HI Oslo, Haralds­heim til et bredt kunde­spekter. Som medar­beider i vår orga­ni­sa­sjon vil du være en del av et større nett­verk med ca. 50 vand­rer­hjem i Norge og nærmere 3800 på verdens­basis. Noe som gjør at vi er en av verdens største over­nat­ting­skjede rettet mot ungdommer.

Hoved­ar­beids­opp­gaver:

 • Forvalte og bear­beide våre største kunder
 • Forhandle og inngå avtaler med kunder
 • Finne nye samar­beids­part­nere og kunder
 • Være aktiv i markedet og søke nye mulig­heter
 • Plan­legge og gjen­nom­føre akti­vi­teter på HI Oslo Haralds­heim

Hvem er du?
Du er en positiv og løsnings­ori­en­tert person med evne til å skape tillit og entu­si­asme. Vi tror du har erfa­ring fra salg og kan vise til gode resul­tater. Du arbeider struk­tu­rert for å nå dine mål. Du har god forret­nings­for­stå­else og forhand­lings­evne samt vinner­instinkt. I tillegg er du kreativ, flek­sibel og har høy arbeids­ka­pa­sitet med gode norsk- og engelsk­kunn­skaper, både muntlig og skriftlig. Vi ønsker også at du kan iden­ti­fi­sere deg med våre grunn­prin­sipper som er Å skape opple­velser og kontakt mellom mennesker, og forstå­else for egen og andres kultur og miljø.

Om arbeidsgiveren

HI Norge er en ideell medlems­or­ga­ni­sa­sjon. Vårt formål er å skape opple­velser og kontakt mellom folk. Inter­na­sjo­nalt er vi en av verdens største ungdoms­be­ve­gelser.

Våre kjerne­ver­dier er inklu­de­ring, læring og bære­kraft:

 • Vi tror at når mennesker møtes og blir kjent så bekjemper vi fordommer og rasisme.
 • Vi jobber aktivt for miljøet både på vand­rer­hjemmet og med å tipse våre gjester om hvordan en kan reise grønt.
 • På våre vand­rer­hjem er alle velkommen uansett bakgrunn.
 • På mange av våre vand­rer­hjem tilbyr vi akti­vi­teter som gjester og medlemmer kan enga­sjere seg og vi er en møte­plass i lokal­mil­jøet.

Som ansatt i HI Norge har du en rekke mulig­heter:

 • Du blir kjent med mennesker fra hele verden.
 • Du får et nett­verk av kolle­gaer fra hele landet.
 • Vi har et eget utveks­lings­pro­gram for ansatte på vand­rer­hjem (HI Connect) med mulighet til å besøke andre vand­rer­hjem i Norge eller i utlandet.

HI Oslo Haralds­heim er eiet av orga­ni­sa­sjonen og er Norges største vand­rer­hjem. Stedet feirer 65 år i år.
Nett­verk: Face­book
Sektor: Orga­ni­sa­sjoner.
Sted: Haralds­hei­m­veien 4, 0587 Oslo.
Bransje: Hotell og over­nat­ting. Ideelle orga­ni­sa­sjoner. Reise og turisme.
Stil­lings­funk­sjon: Salgs­le­delse / Salgs­le­delse.

Annonse på Finn.no